« برنامه ویزیت کلینیک مشاوره و روان درمانی»

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

 

 

دکتر پور رمضانی

(روان پویشی)

   4 الی 7 عصر

 

دکتر پور رمضانی

(روان پویشی)

   10 الی 12 صبح

 
 

دکتر فرهی

(شناختی رفتاری) 

  9 الی 12:30

 

دکتر فرهی

(شناختی رفتاری)

2 الی 7 عصر

 

دکتر فرهی

(شناختی رفتاری)

2 الی 7 عصر

   

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/06/30 11:58