« برنامه ویزیت کلینیک مشاوره و روان درمانی»

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

 

 

دکتر پور رمضانی

(روان پویشی)

   4 الی 7 عصر

     
 

دکتر فرهی

(شناختی رفتاری) 

 

دکتر فرهی

(شناختی رفتاری)

 

 

   

 

 

آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1400