دکتر هادی رحیمی                                                

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار 

 

آدرس پست الکترونیکی: 

 

 

دکتر کیومرث نجفی      

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار:

 

آدرس پست الکترونیکی: 

هیئت علمی - استادیار

دکتر هما  ضرابی         

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی: 

 

دکتر سید محمدرسول خلخالی 

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی: 

 

 

دکتر مریم کوشا         

 

 فوق تخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر ربابه  سلیمانی     

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر سمیه شکرگزار چوری     

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر الهه عبدالهی    

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر علی  پوررمضانی   

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر سیده مریم زوار موسوی   

 

فوق تخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:

 

دکتر عادله عیسی نظر  

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر علی ایمانی    

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:

 

دکتر حشمت اله موسوی رینه   

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر مسعود مسیحا   

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر محمد عباسی   

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر امیر پور رجبی   

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر نسیم نکویی   

 

متخصص روانپزشکی

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:

 

دکتر محمدحسن نوین

 

رشته تخصصی: دکترای مطالعات اعتیاد

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

دکتر مرتضی بخشنده      

 پزشک و مسئول فنی کلینیک MMT    

 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 

 تلفن محل کار: 

 

آدرس پست الکترونیکی:  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/07/26 12:09