سوپروایزرهای بیمارستان

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

طاهره پورطالمی

فوق لیسانس

سوپروایزر آموزشی

محبوبه مهری

فوق لیسانس

سوپروایزر آموزش سلامت

ائمه اسکندری

لیسانس

سوپروایزربالینی

زهرا چطری

لیسانس

سوپروایزربالینی

کیهان پورسعید

فوق لیسانس

سوپروایزرکنترل عفونت

کامله  مقدم

فوق لیسانس

سوپروایزر در گردش

محمد سعیدی فر

لیسانس

سوپروایزر در گردش

طهمورث خنار صنمی

لیسانس

سوپروایزر در گردش

سیده نرگس همتی

لیسانس

سوپروایزر در گردش

شیرین حسن نیا

لیسانس

سوپروایزر در گردش

فرزانه هادی پور

لیسانس

               سوپروایزر درگردش

         


 

 

پرستار کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی : کیهان پورسعید

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری

 
 

وظایف پرستار کنترل عفونت

1-حضور به موقع در دفتر پرستاری.
2-تحویل اصولی موارد بهداشتی بیمارستان از سوپروایزر شیفت قبل.
3-راند بخش ها بر طبق اولویت و برنامه ریزی قبلی.
4-نظارت بر عملکرد پرسنل با توجه به چک لیست کنترل عفونت.
5-بررسی نواقص و کمبودها و رفع و گزارش به موقع.
6-آموزش و هدایت کارکنان در جهت ارتقای کیفیت بهداشتی.
7-نظارت بر کیفیت طبخ و نحوه توزیع غذا.
8-نظارت بر چگونگی بهداشت آشپزخانه و غذا.
9-کنترل و نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان.
10-کنترل و نظارت بر بهداشت فردی بیماران.
11-کنترل و نظارت بر بهداشت فردی پرسنل.
12-مداخله و حضور به موقع در هنگام بروز وقایع بهداشتی.
13-گزارش صحیح و به موقع وقایع بهداشتی.
14-کنترل و نظارت بر رعایت مسایل کنترل عفونت.
15-شرکت و حضور به موقع و فعال د رجلسات مختلف.
16-نظارت و هماهنگی در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
17-شرکت در برنامه های آموزشی.
18-همکاری با سوپروایزر آموزشی.
19-داشتن برنامه ریزی  مدون ماهیانه.
20-برگزاری کلاسهای آموزشی مدون برای پرسنل.
21-پیگیری دستورالعمل های پیشگیری و کنترل عفونت.
22-تشکیل پرونده های بهداشتی برای پرسنل جدید.
23-کنترل کارت سلامت پرسنل آشپزخانه
 
 

 

نیروی انسانی متخصص

سمت

تعداد

پزشک فوق تخصص 2
پزشک متخصص هیئت علمی 8
پزشک متخصص غیرهیئت علمی 6
پزشک عمومی 1
مدیرخدمات پرستاری 1
سوپروایزرآموزشی 2
سوپروایزر درگردش 6
سرپرستار 11
پرستار 166
بهیار 4
کمک بهیار 13
روانشناس 16
مسئول فنی آزمایشگاه 1
کاردان آزمایشگاه 1
مسئول فنی داروخانه 1
کادر اداری 29
خدمات 39
نگهبان و محافظ 33
آخرین بروز رسانی : 1401/07/04 08:43