سوپروایزرهای بیمارستان

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

مهین نادم

فوق لیسانس

سوپروایزر آموزشی

صدیقه گلی پور

لیسانس

سوپروایزربالینی

کیهان پورسعید

لیسانس

سوپروایزرکنترل عفونت

کامله  مقدم

لیسانس

سوپروایزر در گردش

علیرضا حیدری

لیسانس

سوپروایزر در گردش

فاطمه مولایی پور

لیسانس

سوپروایزر در گردش

سیده نرگس همتی

لیسانس

سوپروایزر در گردش

زهرا چطری

لیسانس

سوپروایزر در گردش

محمد سعیدی فر

لیسانس

               سوپروایزر درگردش

 

         


 

پرستار کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی : کیهان پورسعید

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری

 
 

وظایف پرستار کنترل عفونت

1-حضور به موقع در دفتر پرستاری.
2-تحویل اصولی موارد بهداشتی بیمارستان از سوپروایزر شیفت قبل.
3-راند بخش ها بر طبق اولویت و برنامه ریزی قبلی.
4-نظارت بر عملکرد پرسنل با توجه به چک لیست کنترل عفونت.
5-بررسی نواقص و کمبودها و رفع و گزارش به موقع.
6-آموزش و هدایت کارکنان در جهت ارتقای کیفیت بهداشتی.
7-نظارت بر کیفیت طبخ و نحوه توزیع غذا.
8-نظارت بر چگونگی بهداشت آشپزخانه و غذا.
9-کنترل و نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان.
10-کنترل و نظارت بر بهداشت فردی بیماران.
11-کنترل و نظارت بر بهداشت فردی پرسنل.
12-مداخله و حضور به موقع در هنگام بروز وقایع بهداشتی.
13-گزارش صحیح و به موقع وقایع بهداشتی.
14-کنترل و نظارت بر رعایت مسایل کنترل عفونت.
15-شرکت و حضور به موقع و فعال د رجلسات مختلف.
16-نظارت و هماهنگی در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
17-شرکت در برنامه های آموزشی.
18-همکاری با سوپروایزر آموزشی.
19-داشتن برنامه ریزی  مدون ماهیانه.
20-برگزاری کلاسهای آموزشی مدون برای پرسنل.
21-پیگیری دستورالعمل های پیشگیری و کنترل عفونت.
22-تشکیل پرونده های بهداشتی برای پرسنل جدید.
23-کنترل کارت سلامت پرسنل آشپزخانه
 
 
 

نیروی انسانی متخصص

سمت

تعداد

پزشک فوق تخصص 1
پزشک متخصص هیئت علمی 6
پزشک متخصص غیرهیئت علمی 6
پزشک عمومی 1
مدیرخدمات پرستاری 1
سوپروایزرآموزشی 1
سوپروایزر درگردش 5
سرپرستار 6
پرستار 134
بهیار 11
کمک بهیار 17
روانشناس 19
مسئول فنی آزمایشگاه 1
کاردان آزمایشگاه 2
مسئول فنی داروخانه 1
کادر اداری 57
خدمات 50
نگهبان و محافظ 39
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400