ریاست مرکز آموزشی درمانی شفا
نام نام خانوادگی :آقای دکتر هادی رحیمی
 
رشته تحصیلی : متخصص روانپزشکی
 
پست  الکترونیک :   
 
 
 
 
 
 مدیریت مرکز آموزشی درمانی شفا

نام نام خانوادگی : سرکارخانم رباب ایزدی

پست الکترونیک:   

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق شغلی: معاون حسابداری بیمارستان الزهرا

مدیر مالی بیمارستان رازی

مدیر مالی بیمارستان هفده شهریور 

 مدیر بیمارستان شفا

 
 
 
 
 
 
 
 مدیرخدمات پرستاری 

نام نام خانوادگی :
سرکار خانم صدیقه گلی پور
 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 
    
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/07/14 12:48