دکتر نگین ساده (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1399

ملاحظات: در حال تحصیل

 

دکتر نادیا وکیلی صادقی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1399

ملاحظات: در حال تحصیل

 

دکتر آسیه جمادی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1399

ملاحظات: در حال تحصیل

 

دکتر فاطمه سعادتمند (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1399

ملاحظات: در حال تحصیل

دکتر سیده فروغ جعفری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1399

ملاحظات: در حال تحصیل

 

دکتر بیتا شیر خان ملکی (انتقال سال اول از قزوین) (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1399

ملاحظات: در حال تحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/29 21:05