دکتر فرزین پورآقاجان (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر شفیع رادمند (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر مرضیه احمدی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر سیده مریم ناصری علوی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر زهرا گل (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر پانیذ منصوریان (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر مجتبی کریمی (انتقال سال دوم به تهران) (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: انتقال

 

دکتر زلیخا بیات (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر ساغر فاطمی (انتقال سال اول از زاهدان (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1397

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/28 19:00