دکتر یعقوب مصری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر طاهره راعی(انصراف) (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: انصراف

 

دکتر فاطمه مومنی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر رضا جعفری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر داود ممتاز فر (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر سید احمد ایمانی پارسا (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر هدی بختیاری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر بهشید رجائی (انصراف) (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1396

ملاحظات: انصراف

 

آخرین بروز رسانی : 1401/09/28 19:00