دکتر الهام اسماعیلی شاندیز  (انتقال) (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

 

طاهره اصغری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

عاطفه حبیب نیا (انتقال) (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

لیلا خیرخواه فومنی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

ریحانه صابر افقی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

عادله عیسی نظر فومنی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

 

معصومه شکرریز (انتقال از زاهدان) (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

زهرا عباسپور (انتقال به یزد) (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

هاجر مهدی پور (انتقال سال سوم از شاهرود) (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1394

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/28 18:59