دکتر ایرمان چایچی (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1401

ملاحظات: درحال تحصیل

 

  دکتر صفورا استوار (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1401

ملاحظات: درحال تحصیل

 

  دکتر مریم دلاور (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1401

ملاحظات: درحال تحصیل

 

  دکتر کریم زندش (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1401

ملاحظات: درحال تحصیل

 

  دکتر سعید طاعتی راد (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1401

ملاحظات: درحال تحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/29 11:09