داروخانه مرکز آموزشی درمانی شفا
 

پرسنل داروخانه

مدرک تحصیلی

سمت

دکترا

داروساز مسئول فنی داروخانه

لیسانس

کارشناس پرستاری

دیپلم

تکنسین دارویی


 

شرح وظایف :

1- قیمت زدن نسخه دارو بیماران بستری و سرپایی

2-تهیه و تحویل داروها پس از جمع آوری نسخه بیماران ترخیص دو بار در ماه

3-تهیه و تحویل داروهای بیماران HOME VISIT

4-تهیه و تحویل قرص متادون 5 روزانه به بخشها

5-تهیه و تحویل متادون 20 و 40 به درمانگاه صبح و عصر متادون

6-تهیه و تنظیم نسخه های بیمه در ماه با نرم افزار کیمیاگر

7-تهیه و تحویل نسخه های روزانه بیماران بستری پس از مشاوره پوست و دندان و غیره .....

8-تهیه و تحویل تجهیزات مصرفی به بخشها

 
داروهای مصرفی
لیتیم 300ml بی پریدین 2ml
آرتان 2ml پرفنازین 8ml
ملریل تگرتول
کلونازپام آمی تریپتیلین
آستامینوفن سرماخوردگی
والپرات سدیم رسپریدون 1ml
رسپریدون 2ml رسپریدون 4ml
کلوزاپین سیتالوپرام
نورتریپتلین 25ml ترازدون 50ml
آلپرازولام 0/5ml لورازپام
فلوکسامین 50ml الانزاپین 5ml
سرترالین ایندرال
مترونیدازول بروفن
گلی بن گلامید لاموتریژن
آموکسی سیلین فلوکسیتین
آمپول مودیکت آمپول سرنس+بی یریدین
آمپول پرفنازین آمپول دیازپام
آمپول آتروپین انواع سرم

 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 21:59