بیمه های طرف قرارداد

1- خدمات درمانی شامل :
    - روستایی
    - خویش فرما
    - کارمندی ( شاغل و بازنشسته )
    - سایراقشار ( حمایتی )
     - ایرانیان
2- تامین اجتماعی
3- نیروهای مسلح ( ارتش )
4- کمیته امداد
 

بیمه های تکمیلی

1- ایران

2-دی

3- شرکت نفت


 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400