بخش یک مردان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

زهرا هوشمند

لیسانس

کارشناس پرستاری

35

   

بخش دو مردان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

فریباقرباندوست

لیسانس

کارشناس پرستاری

35

بخش سه مردان ( آموزشی )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

معصومه حسین زاده

لیسانس

کارشناس پرستاری

33

 

 

بخش چهار مردان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

مهتا  صداقت

لیسانس

کارشناس پرستاری

35

 

بخش پنج زنان ( آموزشی )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

شهلا نعمتی

لیسانس

کارشناس پرستاری

33

   

بخش شش زنان ( مزمن )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

اکـرم دولت پناه

فوق لیسانس

ارشد اطفال

40

 

بخش هفت ( اطفال )

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

درنــا صفاری

لیسانس

کارشناس پرستاری

12

   

بخش اورژانس

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

فاطـمه حسین نژاد

لیسانس

کارشناس پرستاری

16

 

مـــتـــادون

سرپرستار

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد تخت فعال

مرجانه محتشمی

لیسانس

کارشناس پرستاری

--

 
آخرین بروز رسانی : 1401/07/19 09:19