« برنامه ویزیت روانپزشکان کلینیک ویژه عصر»

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکتر عیسی نظر

دکتر عبدالهی

دکتر  ایمانی

  دکتر پور رمضانی  -

-

 

دکتر فرهی

(روان درمانی) 

 

دکتر فرهی

(روان درمانی) 

  دکتر پور رمضانی - روان درمانی

 دکترزوار موسوی

-

-

 

 

آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1400