به نام خدا

هدف اصلی آموزش سلامت:

آموزش سلامت یکی از عناصر اصلی ارتقای سلامت است؛ آموزش سلامت شامل هر فعالیتی است که با هدف افزایش دانش بهداشتی صورت می گیرد .

هدف آموزش سلامت، ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری از طریق آموزش و تعلیم است .

ارتقای سلامت به مفهوم توانمند سازی مـــــــردم در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم می باشد.

نقش آموزش سلامت

1- آموزش سلامت سطح آگاهی های عمومی در مورد تأثیر محیط ) اقتصادی ، اجتماعی و انسانی ) بر سلامت و یا عدم سلامت و نیز نابرابری در توزیع منابع سلامت را بالا می برد.

2- آموزش سلامت با بالا بردن سطح دانش و مهارت های افراد ، به آنها کمک می کند تا در مورد سلامت خود و خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند ، قادر به تصمیم گیری شوند .

لزوم آموزش سلامت در بیمارستانها

برای انجام فعالیتهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستانها و خدمات مراقبتهای سلامتی دلایل زیادی وجود دارد. در بسیاری ازبیمارستانها، بخش کثیری از پذیرشها مربوط به بیمارانی است که از یک یا بیش از یک بیماری مزمن رنج میبرند. این بیماران، علاوه بر مداخلات طبی و دارودرمانی نیازمند حمایت و کمک در جهت سازگاری با بیماریشان با بهترین کیفیت زندگی ممکن میباشند و اغلب به کمک در جهت دستیابی به برخی تغییرات در شیوه زندگی یا رعایت رژیمهای دارویی و غذایی نیازمندند. شواهدی وجود دارد که بیماران در موقعیتهایی که بیماری را تجربه مینمایند، بیشتر پذیرای توصیه ها و مشاوره هستند. بنابراین زمانی که بیماران در بیمارستانها بستری هستند این فرصت برای آموزش به بیماران در مورد اینکه آنها نیاز به تغییر رفتار دارند وجود دارد.

شرح وظایف مسئول واحد

à انجام نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.

à تدوین طرح درس و برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی: آموزش‌های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش‌های خودمدیریتی و خودمراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت‌های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت‌های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند

à تهیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل‌های صوتی تصویری و نظایر آن

à شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز

à برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش‌های گروهی، کنفرانس، میزگرد، سمپوزیوم

à تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه

à تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه

à تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت

à حضور فعال در کمیته‌های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته

à گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی

à ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری

à تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه

à شرکت در برنامه‌های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیرپرستاری

à ثبت و گزارش کلی فعالیت‌ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری

à همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش

مسئولیت‌ها

à توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان‌دهی و حمایت از برنامه‌های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل

à ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ‌سازی در این زمینه

à طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله‌ای جهت حل مشکلات و تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی

à پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده

à بررسی و تعیین شاخص‌های آموزش به بیمار و برنامه‌ریزی اصلاحی در صورت نیاز

à ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت

اختیارات

à جلب همکاری، مشارکت و هماهنگی درون و برون‌رشته‌ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی

à همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف

à همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی

آخرین بروز رسانی : 1400/05/30 07:08