« درمانگاه (ویزیت متخصص اعصاب و روان)»

مسئول درمانگاه

سرکار خانم مریم جهری

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد اطفــال

پذیرش

از ساعت 8 صبح تا آخر وقت اداری در روز های غیر تعطیل

 

لیست پزشکـان درمانگــاه مرکز آموزشی درمانی شفـــا

دکتر محمد رسول خلخالی

دکتر مسعود مسیحای اکبر

دکتر همــا ضرابی

دکتر هادی رحیمی

دکتر حشمت اله موسوی

دکتر ربابه سلیمانی

دکتر علی پوررمضانی

دکتر سیگارودی

دکتر کیومرث نجفی

دکتر عیسی نظــر

دکتر عبدالهی

دکتر ایمانی

                                                                                                     دکترزوار موسوی

   

« برنامه ویزیت روانپزشکان درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی صبح»

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکتر نجفی /

9:30 – 13:30

دکتر ضرابی/

9:30-13:30

 

دکتر عبدالهی/

9:30-13:30

دکتر ایمانی/

9:30-13:30

 

دکتر پور رجبی/

9:30 – 13:30

دکتر خلخالی/

9:30-13:30

 

دکتر رحیمی/

9:30-13:30

دکتر شکر گزار/

9:30-13:30

دکتر سیگارودی/

9:30-13:30

دکتر عیسی نظر/

9:30-13:30

 

دکتر مسیحا

9:30 – 13:30

دکتر پور رمضانی/

9:30-13:30

دکتر مسیحا/

9:30-13:30

دکتر سلیمانی/

9:30-13:30

دکتر پوررجبی

9:30-13:30

دکتر نوین(ماتریکس) درمانگاه ترک اعتیاد

 9:30-13:30

دکتر ایمانی/

11:30-13:30

دکتر ایمانی

11:30-14:00 

دکتر ایمانی

11:30-14:00

دکتر عیسی نظر/

11:30-13:30

دکتر ایمانی

11:30-14:00

-

دکترزوار موسوی- درمانگاه اطفال

 

8:00-12:00

دکترکوشا-درمانگاه اطفال

9:30-13:30

 

دکتر ایمانی

11:30-14:00

دکتر عباسی/

9:30-13:30

-

 دکتر فرهی

(روان درمانی) 

 دکترزوار موسوی- درمانگاه اطفال

(فرزند پروری) 

9:30-10:30 

       

« برنامه ویزیت روانپزشکان کلینیک ویژه عصر»

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکتر عیسی نظر

دکتر عبدالهی

دکتر  ایمانی

  دکتر پور رمضانی  -

-

 

دکتر فرهی

(روان درمانی) 

 

دکتر فرهی

(روان درمانی) 

  دکتر پور رمضانی - روان درمانی

 دکترزوار موسوی

-

-

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400