شفا2
شفا3
شفا1

اخبار اختصاصی

برگزاری کمیته ها با موضوعات مربوط به ایمنی با حضور فعال تیم مدیریتی بیمارستان در سال 1400

برگزاری کمیته ها با موضوعات مربوط به ایمنی با حضور فعال تیم مدیریتی بیمارستان در سال 1400

1400/06/24
برگزاری بازدیدهای مدیریتی بصورت منظم

برگزاری بازدیدهای مدیریتی بصورت منظم

1400/06/24
روز جهانی ایمنی بیمار

روز جهانی ایمنی بیمار

1400/06/24
تبریک روز پزشک به ریاست محترم  و اساتید محترم بیمارستان شفا

تبریک روز پزشک به ریاست محترم و اساتید محترم بیمارستان شفا

1400/06/01
دومین جلسه کارگروه بیمارستانی در مورخ 28 تیرماه 1400 برگزار شد

دومین جلسه کارگروه بیمارستانی در مورخ 28 تیرماه 1400 برگزار شد

1400/04/31
ارائه خدمتی جدید در مرکز آموزشی درمانی شفا

ارائه خدمتی جدید در مرکز آموزشی درمانی شفا

1400/04/16
برگزاری کمیته اخلاق

برگزاری کمیته اخلاق

1400/04/02
آرشیو